Bầu Cử Năm 2020

Trong tiểu bang Kansas, những người đã đăng ký để bỏ phiếu có vài cách lựa chọn để bỏ phiếu: 15 ngày trước khi bầu cử, địa điểm sẽ thay đổi; hay đúng ngày sẽ có địa điểm chắc chắn để bầu. Giờ mở cửa thay sẽ tùy theo qui định của quận, xin kiểm tra trước với văn phòng bầu cử của quận để biết giờ đúng. Cho những người muốn bỏ phiếu vắng mặt, người đã đăng ký để bỏ phiếu phải điền phiếu trước và gửi vô.

 

Ngày tổng tuyển cử ngày 3 tây tháng 11 và ngày chót đăng ký là ngày 13 tháng 10. (The deadline to register for the General Election on November 3 is October 13.)

https://www.kdor.ks.gov/Apps/VoterReg/Default.aspx

https://www.sos.ks.gov/forms/elections/voterregistration.pdf