© 2021 KMUW
Play Live Radio
Next Up:
0:00
0:00
Available On Air Stations
Politics
KMUW News brings you the latest candidate information and resources on how to vote in the 2020 elections.

Trong ti?u bang Kansas, nh?ng ng??i ?ã ??ng ký ?? b? phi?u có vài cách l?a ch?n ?? b? phi?u...

video_2_still_english_0.png

Trong ti?u bang Kansas, nh?ng ng??i ?ã ??ng ký ?? b? phi?u có vài cách l?a ch?n ?? b? phi?u: 15 ngày tr??c khi b?u c?, ??a ?i?m s? thay ??i; hay ?úng ngày s? có ??a ?i?m ch?c ch?n ?? b?u. Gi? m? c?a thay s? tùy theo qui ??nh c?a qu?n, xin ki?m tra tr??c v?i v?n phòng b?u c? c?a qu?n ?? bi?t gi? ?úng. Cho nh?ng ng??i mu?n b? phi?u v?ng m?t, ng??i ?ã ??ng ký ?? b? phi?u ph?i ?i?n phi?u tr??c và g?i vô.

??n xin b? phi?u qua th? có s?n trên trang web b?u c? Qu?n Sedgwick.

Ngoài các ph??ng pháp ???c mô t? trong video, t?i Qu?n Sedgwick, các lá phi?u tr??c ?ã hoàn thành c?ng có th? ???c tr? l?i cho các h?p b? phi?u an toàn. Các h?p th? này ???c ??t bên ngoài và có th? truy c?p 24/7. H? m? c?a vào ngày 14 tháng 10 và s? ?óng c?a lúc 7 gi? t?i. vào ngày 3 tháng 11. D??i ?ây là b?n ?? các v? trí h?p th?. Thông tin chi ti?t có trên trang web b?u c? Qu?n Sedgwick Sedgwick:

-

Voiced by Jordan Kirtley
Translation by Danh Luu 
Script by Nadya Faulx and Beth Golay
Art and animation by Jordan Kirtley

"Onward" by Podington Bear courtesy of the Free Music Archive, CC BY NC